Toelichting

Toelichting op de balans:
De bezittingen van de Stichtingen bestaan uit banktegoed en eventueel uit vorderingen op derden.

Toelichting op de staat van baten en lasten:
Eind 2015 begin 2016 hebben de leden van de Lionsclub wederom een wijnactie georganiseerd, met als doel een bijdrage te leveren aan de op te richten stichting Kinderfeestje geven. De bijdrage is als sponsoring verantwoord, naast een financiële bijdrage zijn de oprichtingskosten van deze stichting door Stichting Livius betaald.

Eind 2016 is wederom binnen de Lionsclub een wijnactie gestart ten behoeve van Stichting Kinderfeestje geven, welke in 2017 zal worden verantwoord.

De kosten waren tot een minimum beperkt en bedroegen in 2016 23% van de opbrengsten, tegenover 12% in 2015. Dit werd veroorzaakt door de vast bankkosten tegenover beperkte inkomsten.

Bijna de volledige opbrengst van de wijnactie is ten goede gekomen aan de stichting Kinderfeestje geven, passend in onze doelstelling. Het nadelig saldo is in mindering gebracht op het eigen kapitaal van de stichting.